ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ บังคับใช้กับ https://www.datawow.co.th (“เว็บไซต์“) โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันทางกฎหมายกับ บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด (“Data Wow” “เรา” หรือ “ของเรา”) สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ “ท่าน” จะหมายถึง ผู้ใช้เว็บไซต์ใด ๆ ไม่ว่าท่านจะซื้อสินค้าหรือไม่ก็ตาม

1. ข้อกำหนดทั่วไป
การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และการบริการที่ใช้ได้ผ่านเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ“) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน“) ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้ทำการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องหลังจากการประกาศการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน ให้ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ท่านรับประกันและรับรองว่าท่านมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือหากคุณอายุน้อยกว่า 20 ปี ซึ่งบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมแล้ว ท่านมีสิทธิตามกฎหมาย และมีความสามารถอย่างเต็มที่และมีความสามารถในการเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน การยืนยัน การรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ และเพื่อถือปฏิบัติตามและดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

2. นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งกำหนดวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลของท่าน โดยสามารถดูได้ที่ https://www.datawow.co.th/policy ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้ดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในนั้นและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้นั้นถูกต้อง

3. ข้อห้าม
ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือ จูงใจให้กระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำใดๆ อันละเมิดสิทธิของ Data Wow หรือผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงสิทธิอื่นใดหรือข้อจำกัดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อส่งต่อโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ซึ่งข้อมูล ข้อความ เนื้อความ รูปภาพ ไฟล์ ลิงค์หรือซอฟต์แวร์ ยกเว้นการเชื่อมต่อของท่านที่ได้รับอนุญาตในการใช้งานเว็บไซต์ หรือในกรณีที่เราขอข้อมูล รวมถึง การเข้าสู่เว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์อื่น ๆ หรือ ไวรัสเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ worms โปรแกรม Trojan horses และ / หรือรหัสที่เป็นอันตราย และการได้รับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตในระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ และการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้ซึ่งลงทะเบียนใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือพนักงานหรือผู้ดูแลระบบของ Data Wow และการบุกรุกความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลหรือนิติบุคคล รวมทั้ง การบิดเบือนตัวตนของผู้ใช้งานหรือใช้ที่อยู่อีเมล์เท็จ การแทรกแซงหรือได้รับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ และจัดการกิจกรรมซึ่งการฉ้อโกง การรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานรายอื่นของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งอีเมล์เพื่อการค้าที่ไม่พึงประสงค์ให้แก่ผู้ใช้

4. ทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหาบนเว็บไซต์รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อความ บทเรียน งานที่มอบหมาย ข้อสอบ แบบประเมินผล ซอฟต์แวร์ ต้นฉบับ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง เพลง วิดีโอ ที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน และสิ่งที่มีลักษณะนี้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา“) ชุดการค้าของเว็บไซต์และเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ และ เครื่องหมายทั้งหมดใด ๆ ที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นั้น (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมาย“) เป็นกรรมสิทธิ์ของหรือได้อนุญาตให้แก่ Data Wow และ / หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ Data Wow และอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของไทยและกฎหมายต่างประเทศ (foreign law) และอนุสัญญาระหว่างประเทศลงนามโดยไทย

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตโดยนัย, โดยปิดปากหรือเป็นอย่างอื่น, สิทธิใดๆหรืออนุญาตในการใช้, การคัดลอกหรือเลียนแบบเครื่องหมายใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิทั้งหมดไม่อนุญาตอย่างชัดแจ้งในเครื่องหมายนั้น

5. สิทธิในการใช้งาน
ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ เราให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด เป็นส่วนตัว ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนย้าย และเพิกถอนได้ในการใช้บริการของเรา สิทธิ์ที่ให้ในที่นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณตกลงด้วยว่าคุณจะสร้าง เข้าถึง และ/หรือใช้บัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Data Wow และคุณจะไม่แบ่งปันการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือเข้าถึงข้อมูลสำหรับบัญชีของคุณกับบุคคลที่สาม การใช้บริการของเราไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการของเราหรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึง

6. การใช้งานในเชิงพาณิชย์
ห้ามใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยเด็ดขาด การใช้งานเชิงพาณิชย์ใดๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหากกับ Data Wow เป็นการเฉพาะเจาะจง

7. การลงทะเบียนบัญชี
ในการลงทะเบียนแต่ละครั้งนั้นเพื่อสำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น และในการลงทะเบียนท่านจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่อีเมล์,วันเกิด และตั้งรหัสผ่าน (เรียกรวมกันว่า “ID” ของท่าน) การใช้บัญชีที่ลงทะเบียนและ / หรือ ID บนเว็บไซต์ หรือการเข้าเว็บไซต์ด้วย ID เดียวเพื่อผู้ใช้จำนวนหลายคนในเครือข่ายและการใช้ ID ของผู้อื่นเป็นสิ่งต้องห้าม ในกรณีที่มีการใช้ ID ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต ทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก จำกัด หรือระงับ การเป็นสมาชิกและ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านด้วย (สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวและข้อกำหนดดังกล่าว หากมี ตามที่เราเห็นสมควรหรือจำเป็น) โดยไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดใดๆ Data Wow ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีหากเห็นว่าผู้ใช้รายใดใช้ พร็อกซี IP (ที่อยู่ Internet Protocol) เพื่อพยายามปิดบังซ่อนเร้นการใช้งานหลายบัญชีหรือการใดๆ อันเป็นการขัดขวางบริการ ของเรา

ในการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีของท่านนั้น ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่ท่านให้นั้นถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย และท่านรับรองว่าท่านจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อจำเป็น

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของท่าน สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดโดยท่านหรือใครก็ตามที่ใช้ ID ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้ ID ของท่านซึ่งไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อเป็นการรักษาความลับและความปลอดภัยของ ID ท่าน ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บัญชีที่ลงทะเบียนและ / หรือ ID ของคนอื่นไม่ว่าเวลาใดหรือเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลที่สาม โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านเชื่อว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเช่นการเปิดเผยข้อมูล การโจรกรรมหรือการใช้ ID ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อท่านสร้างบัญชีบนเว็บไซต์แล้ว ท่านตกลงที่จะรับการสื่อสารบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงท่านจะได้รับอีเมล์การตลาดของเราด้วย เช่นจดหมายข่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ https://www.datawow.co.th/policy

ในการให้ข้อมูลของท่านและการยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา ท่านยินยอมให้ Data Wow เรียกเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุลคลอื่น เช่น ลูกจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่ายของ Data Wow และตกลงยอมรับซึ่งระบบต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสมัครใช้งานของท่านและการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของท่าน และเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์การตลาด สำหรับการตลาดโดยตรงผ่านข้อความเสียง ข้อความ อีเมล์จดหมายโดยตรงและข้อความทางโทรสาร สำหรับวัตถุประสงค์ในการชำระเงินและ / หรือการควบคุมเครดิต เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือบริการของเราที่อาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อตอบข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ เพื่อระบุตัวตนและการเข้าถึงเว็บไซต์ การรักษาไว้และปรับปรุงรายละเอียดการเป็นสมาชิกของท่าน และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงพัฒนาการใหม่ การบริการ โปรโมชั่นของ Data Wow และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา

8. ค่าบริการ
Data Wow ให้บริการแบบมีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจะแสดงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บโดยหรือสำหรับ Data Wow และภาษีที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสมด้วยกลไกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการแบบชำระเงินที่เกี่ยวข้อง หากวิธีการชำระเงินของคุณล้มเหลวหรือบัญชีของคุณเกินกำหนด เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยใช้กลไกการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและปัจจัยอื่นๆ และ Data Wow ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมใดๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลง อัปเดต หรือแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีที่ประกาศผ่านบริการที่เกี่ยวข้อง

9. นโยบายการคืนเงิน
เนื่องจากบริการของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถเพิกถอนหลังจากที่เราได้ให้สิทธิการเข้าถึงแก่ท่านไปแล้ว เราจึงขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้กับท่านหลังจากที่ได้ทำการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งท่านรับทราบก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ บนเว็บไซต์แล้ว โปรดอ่านรายละเอียดการบริการอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจทำการสั่งซื้อบริการ

10. หนังสือรับรองทางวิชาการ
Data Wow ไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องให้เนื้อหาได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองใดๆ

11. ข้อปฏิบัติของผู้ใช้
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ ภาพ ข้อแนะนำ ข้อคิดเห็นข้อเสนอ และข้อมูลการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “ข้อความ”) ที่ท่านถ่ายทอดหรือส่งผ่านหรือเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยข้อความดังกล่าวรวมถึง ความเห็น การให้คะแนน และข้อมูลที่ท่านแสดงต่อสาธารณะในหน้าโปรไฟล์ของท่าน ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อความของท่านรวมถึงความเชื่อถือใดๆของบุคคลที่สามในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ท่านรับรองว่าข้อความของท่านไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิที่ในการใช้ตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตการใช้งานข้อความของท่าน ท่านควรละเว้นการกระทำการใดๆให้ข้อความมีข้อความหมิ่นประมาท เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด ละเมิด รบกวน ดูหมิ่น ดูถูกเหยียดหยาม ข่มขู่ อนาจารหรือผิดกฎหมาย ซึ่งท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

นอกจากนี้ตามเงื่อนไขการส่งข้อความใดๆ ไปยังเว็บไซต์ ท่านยอมรับว่า:
ท่านอนุญาตให้ Data Wow โดยปลอดค่าสิทธิ อย่างต่อเนื่อง เพิกถอนไม่ได้ เผยแผ่ทั่วโลกไม่จำกัด ไม่จำกัดเฉพาะแต่ผู้เดียว โอนสิทธิได้ และอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ในการอนุญาตให้ใช้ ทำซ้ำ ทำสำเนา ดัดแปลง แก้ไข รวม แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณชน สร้างผลงานดัดแปลงแบบ รวบรวมข้อความดังกล่าวให้กลายเป็นงานอื่น

 • ท่านอนุญาตให้ Data Wow มีสิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการเผยแพร่หรือละเว้นจากการเผยแพร่ชื่อและที่อยู่ของท่านในการเชื่อมต่อกับข้อความของท่าน การอนุญาตช่วงผ่านเนื้อหาแบบ Multiple tires และรับทราบว่าการอนุญาตนี้ท่านไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้เมื่อข้อความของท่านได้ถูกส่งไปยังเว็บไซต์
 • ท่านอนุญาตให้ Data Wow มีสิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการห้าม การรวบรวม การเปิดเผย การคัดลอก การทำซ้ำ การจำลอง การทำสำเนา การแจกจ่าย หรือการใช้ประโยชน์ตามลำดับจากข้อความของท่านโดยบุคคลอื่นๆ
 • ท่านรับรองและรับประกันว่าแต่ละบุคคลที่มีการระบุหรือแสดงในข้อความของท่าน หากมี (และหากเป็นผู้เยาว์ บิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์) ได้ให้ความยินยอมในการใช้ข้อความที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้เหล่านี้แล้ว
 • ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นและการให้คะแนนของท่าน
 • Data Wow จะกลั่นกรองและตรวจสอบข้อความทั้งหมดที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์
 • Data Wow อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกที่จะลบหรือไม่ลบบทวิจารณ์และการให้คะแนนเมื่อมีการเผยแพร่
 • ความเห็นและการให้คะแนนสินค้าทั้งหมดที่ท่านให้คะแนนจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ
 • ท่านจะไม่ได้รับแบบค่าชดเชยใดๆ จากการโพสต์ความเห็นและการให้คะแนน
 • ท่านจะส่งคำวิจารณ์อย่างละเอียดและรอบคอบ
 • ท่านจะไม่ส่งความเห็นโดยใช้ชื่อผู้ใช้รายอื่นหรือความเห็นของผู้ใช้รายอื่น
 • ท่านจะไม่ส่งความเห็นแบบ ไฮเปอร์ลิงก์ หรือ
 • ความเห็นและการให้คะแนนที่ท่านให้ไว้จะไม่เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ Data Wow เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ เจ้าของตัวแทน ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ใช้รายอื่น

12. ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล
ในบางโอกาส ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาด เช่น มีการสะกดผิด ความไม่ถูกต้องของข้อมูล หรือการละเว้นในบางจุดที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ และในการการเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องมีความไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่ท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว) เราไม่มีหน้าที่ในการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน แก้ไข หรือชี้แจงในข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียง ข้อมูลราคา เว้นแต่ว่ากฎหมายได้มีการกำหนดให้ต้องกระทำ จะไม่มีการกำหนดวันที่หรือวันที่มีเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการแก้ไขหรือทำให้เป็นปัจจุบัน

13. ข้อจำกัดความรับผิด
ไม่ว่าในกรณีใดๆ Data Wow บริษัทแม่ บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือหรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานตัวแทน ผู้สืบทอด บริษัทย่อย หน่วยงาน ผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นใด สำหรับความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม กรณีพิเศษ อันเป็นอุบัติเหตุ ในเชิงลงโทษ มีผลสืบเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษเป็นแบบอย่าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียจากการใช้งาน) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ หรือจัดเก็บ หรือรักษาโดย Data Wow โดยไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน การให้สัญญา การละเมิด หรือกรณีอื่นๆ แม้ว่า Data Wow จะทราบหรือควรทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าว โดยไม่ได้จำกัดตามที่กล่าวมาข้างต้น และไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม Data Wow บริษัทแม่ บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือหรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด บริษัทย่อย หน่วยงาน ผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายหรือความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับกับการสูญเสียข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ในบัญชีของท่านหรือที่ถูกจัดเก็บไว้โดยหรือในนามของ Data Wow

ท่านรับทราบว่าวรรคก่อนหน้านี้มีผลบังคับใช้กับข้อความและบริการทั้งหมดในเว็บไซต์ เนื่องจากบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัย หรือการยกเว้นหรือการจำกัดค่าเสียหายบางอย่าง ซึ่งในประเทศดังกล่าวนั้น ข้อจำกัดความรับผิดหรือข้อยกเว้นข้างต้นบางอย่างหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลบังคับใช้ และความรับผิดจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายในประเทศนั้นๆใช้บังคับ

ท่านยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการที่ทางเราได้จัดขึ้น เป็นการที่ท่านยอมรับความเสี่ยงเองแต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับว่าบริการดังกล่าวจัดเตรียมมีให้ในรูปแบบ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” เราขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้ง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่เกิดเหตุละเมิดการใช้งาน เราไม่รับประกันว่าบริการจะตรงตามความต้องการของท่านหรือบริการจะไม่ขัดข้อง ใช้ได้ตลอดเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด และเราไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านหรือความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในบริการจะได้รับการแก้ไข ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาและ / หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการจะได้กระทำขึ้นและอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเองและท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจาก ดาวน์โหลดสิ่งนั้นและ / หรือข้อมูลดังกล่าว เราไม่รับประกันสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับผ่านบริการหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่านบริการ คำปรึกษาทางกฎหมายหรือข้อมูลที่กระทำโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ท่านได้รับจากเราหรือผ่านการบริการของเราจะไม่เป็นการรับรองในสิ่งที่ไม่ได้มีการระบุไว้ภายใต้สัญญานี้

14. การชดใช้ความเสียหาย
ท่านตกลงที่จะชดเชย ปกป้อง และชดใช้ค่าเสียหายให้ Data Wow กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ตัวแทนและบริษัทในเครือ จากการเรียกร้องใดๆ ความรับผิดค่าเสียหายและ / หรือค่าใช้จ่าย ที่บุคคลที่สามเรียกร้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือที่ท่านได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

15. การระงับหรือยุติการบริการ
Data Wow อาจมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เราอาจเพิ่มหรือลบฟังก์ชัน คุณลักษณะ หรือข้อกำหนด และเราอาจระงับ (ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้) หรือหยุดบริการของเราบางส่วนหรือทั้งหมด แล้วแต่กรณี ดังนั้น Data Wow อาจยุติการใช้บริการของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

16. การเปลี่ยนแปลง
Data Wow มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการแก้ไข ลบหรือเปลี่ยนแปลงการบริการและ/หรือหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้

17. เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต
หากท่านได้เลือกที่จะเปิดใช้ เข้าถึง หรือใช้บริการของบุคคลที่สาม ขอให้ท่านคำนึงเอาไว้ว่าการเข้าใช้หรือใช้งานบริการดังกล่าวได้ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดของการให้บริการอื่นนั้นแต่เพียงผู้เดียว และทางเราจะไม่ขอรับรอง มีหน้าที่หรือรับผิดชอบ และไม่ขอให้คำรับรองสำหรับบริการอื่นดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงเนื้อหาหรือวิธีที่บุคคลเหล่านั้นจัดการกับข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หรือการติดต่อกันระหว่างท่านและผู้ให้บริการอื่นนั้น ท่านขอสละสิทธิ์โดยไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะไม่เรียกร้องจาก Data Wow ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการอื่นดังกล่าว Data Wow จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าได้เกิดขึ้นโดยหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเลือกใช้ เข้าถึง หรือใช้บริการอื่นดังกล่าว หรือจากการที่ท่านได้ไว้วางใจในการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูล หรือนโยบายอื่นใดของบริการดังกล่าว ท่านอาจจำเป็นจะต้องสมัครหรือลงชื่อเข้าใช้การบริการอื่นดังกล่าวกับเว็บไซต์อื่นนั้น ๆ การที่ท่านได้เลือกที่จะเปิดใช้การบริการอื่นดังกล่าวนั้น ท่านได้อนุญาต Data Wow โดยชัดแจ้งในการเปิดเผยข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นในการช่วยให้ใช้งานหรือเปิดการใช้งานบริการอื่นดังกล่าว

แม้ว่าเว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เราไม่ได้อนุมัติโดยเป็นนัยยะ ร่วมกัน สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือเป็นเครือเดียวกันกับเว็บไซต์อื่นที่ได้มีการเชื่อมต่อไม่ว่าจะทางตรงหรืออ้อม เว้นเสียแต่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะไว้ในที่นี้ เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่ขอรับรองในข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใด ๆ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการและเนื้อหาของบุคคลอื่น ๆ ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบการชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งานของเว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านได้เชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

18. การไม่มีตัวแทน
ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับหรือมีลักษณะในการแต่งตั้ง ตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า นายจ้างลูกจ้าง หรือ แฟรนไชส์ อีกทั้งไม่เกี่ยวข้อง หรือมีอยู่ซึ่งหรือทำให้เกิดลักษณะ ตัวแทน หุ้นส่วน การร่วมทุน นายจ้างลูกจ้าง หรือแฟรนไชส์ ระหว่าง Data Wow กับผู้ใช้หรือผู้ประกอบการค้า

19. การบอกกล่าว
เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น การส่งหนังสือทางกฎหมายใดๆ จะต้องจัดส่งไปยังบริษัท เดต้า ว้าว จำกัด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังเลขที่ 1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุเทพมหานคร 10110 (จังส่ง Data Wow) หรือที่อยู่อีเมล์ที่ท่านให้ไว้กับเราระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน (ในกรณีจัดส่งท่าน) จะถือว่าหนังสือดังกล่าวได้ถูกจัดส่งเมื่อครบ 24 ชั่วโมงหลังจากการส่งอีเมล์ เว้นเสียแต่ว่าฝ่ายที่ส่งหนังสือดังกล่าวจะได้รับแจ้งว่าที่อยู่อีเมล์นั้นไม่ถูกต้อง

20. การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ
สิทธิและข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้อาจถูกใช้ จะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ข้อจำกัดนั้นไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ และมีเจตนาที่จำกัดอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะไม่ทำให้สัญญาฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่เป็นผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากข้อกำหนดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่เป็นผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีอำนาจ คู่สัญญาตกลงว่าบทบัญญัติหรือส่วนที่เหลืออยู่จะยังเป็นข้อตกลงที่ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป

21. การโอนสิทธิ
ท่านจะต้องไม่ทำการโอน ขายต่อ อนุญาตช่วง หรือทำการโอนย้ายหรือมอบหมายในสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ของท่านที่ได้กำหนดไว้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเรา โดยที่ความยินยอมของพวกเรานั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยและไม่มีเงื่อนไขอื่นใด การโอนสิทธิหรือโอนย้ายใด ๆ ดังกล่าวจะต้องเป็นโมฆะและไม่มีผล ทั้งนี้ เรามีอิสระที่จะโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขายทรัพย์สินหรือหุ้นทั้งหมดหรือในส่วนสำคัญทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ

22. การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข
เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขสัญญาฉบับนี้ นโยบาย หรือเนื้อหาที่เปิดเผยบนหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือบริการในเวลาใดก็ได้ โดยจะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการเผยแพร่สัญญาฉบับล่าสุดลงบนเว็บไซต์ โดยเราจะทำการระบุวันที่มีการแก้ไขลงไว้ข้างใต้ของสัญญา การเข้าใช้งานเว็บไซต์ หลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวจะถือเป็นการที่ท่านได้ยินยอมในการแก้ไขนั้น ๆ

23. การยอมรับในข้อตกลง
ท่านยอมรับและรับทราบว่าท่านได้อ่านสัญญาฉบับนี้และยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว ในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการย่อมถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะผูกพันกับสัญญาฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

24. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ท่านได้ตกลงให้กฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันแห่งกฎหมาย ให้มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดการใช้งานและข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่านและ Data Wow

ศาลประเทศไทยมีเขตอำนาจพิจารณาในการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ หรือการดำเนินคดีกับ Data Wow ที่เกิดขึ้น ในส่วนหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ จากข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมถึงข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์นี้

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566